Nyereményjáték szabályzat

A nyereményjáték feltételei

1. § A verseny szervezője és további adatfeldolgozók

● A nyereményjáték szervezője a Príma Csapágy Kft. székhelye 5000 Szolnok Zsálya utca 2. (a továbbiakban: szervező). Adatfeldolgozók: Corvin Stars Kft. (9023 Győr, Corvin utca 5. A. 1. ép. 1. em. 2.; Cg.08-09-025279.
● A nyereményjáték adminisztrátora a Corvin Stars Kft. (9023 Győr, Corvin utca 5. A. 1. ép. 1. em. 2.; Cg.08-09-025279) (a továbbiakban: adminisztrátor).

2. § A nyereményjáték dátuma és helye

● A nyereményjátékra a Príma Grill Facebook oldalán https://www.facebook.com/PrimaGrillSzolnok kerül sor, amelyet a Príma Grill Facebook oldalán hirdet meg a szervező.
● A nyereményjáték 2023.05.18. – 2023.05.22. 24:00 óráig tart. A sorsolásra és eredményhirdetésre 2023.05.23-án kerül sor.
● A nyereményjátékot a Facebook közösségi hálózat (a továbbiakban: Facebook) üzemeltetője nem szervezi, nem szponzorálja, nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem kezeli, és nem csatlakozik a promócióhoz. A Facebook Üzemeltetők nem vállalnak semmiféle kötelezettséget vagy jogot a jelen nyereményjáték kapcsán, valamint a Facebooknak nincs kötelezettsége a nyereményjátékban résztvevők felé.
● A nyereményjátékra Magyarországon kerül sor.

3. § A nyereményjáték résztvevői

● A nyereményjátékra 18 évnél idősebb magyar állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek, illetve ennél fiatalabb természetes személyek csak a törvényes képviselő hozzájárulásával vehetnek részt (minden ilyen személy, a továbbiakban: „résztvevő”), akik regisztrálva vannak a Facebook közösségi hálózaton, és teljesítik a nyereményjáték szabályzatában foglaltakat. A Szervezőnek joga van ellenőrizni a résztvevő személyét, és ennek eredményeként a nyereményjáték nyertesét a jelen Szabályzatnak megfelelően.
● A résztvevők elfogadják, hogy betartják a Facebook közösségi hálózat szabályait.
● A szervező, a munkatársait, az adminisztrátor munkatársait és ezen alkalmazottak közvetlen családtagjait kizárja a nyereményjátékban való részvételből.
● A nyereményjátékban nem vehetnek részt azok a személyek, akik nem teljesítik a szabályzatban való részvételi feltételeket, vagy akik a szabályokat megsértik. Ha kiderül, hogy egy ilyen személy a fentiek ellenére nyertes lett, akkor azt kizárják a versenyből és nem jogosultak nyerésre, valamint a nyeremény átvételére.
● A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül kizárja a verseny résztvevőit, akiknek viselkedése tisztességtelen vagy csalárd magatartásra utal, vulgáris, és súlyosan sérti a többi résztvevőt, a rendszergazdát / szervezőt vagy a szervező további üzleti partnereit.

● A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy indoklás nélkül kizárja a verseny résztvevőjét, amennyiben felmerül a gyanúja, hogy az adott résztvevő megpróbálta kijátszani a nyereményjáték szabályzatában foglaltakat, vagy bármilyen módon megsértette ezeket a szabályokat, vagy csalárd módon befolyásolta a verseny eredményét, többek között több Facebook profil használatával versenyez ugyanazon a nyereményjátéknál. Ez a magatartás csalárdnak minősül.
● A Szervező fenntartja a jogot arra is, hogy kizárja a verseny résztvevőit, akiknek viselkedése vagy a Facebook profilja ellentmond a Facebook közösségi hálózatában foglaltakkal. E szabálysértés vagy gyanú esetén az ilyen fiókot csalóként jelenítik meg, és a nyeremény kiadását felfüggesztik mindaddig, amíg a Facebook adminisztrátora vagy felelős alkalmazottja nem nyilatkozik másként.
● A résztvevő, a nyereményjátékban való részvétellel kijelenti, hogy elfogadja a nyereményjáték szabályzatában foglaltakat, és válaszával nem sérti harmadik fél jogait. A nyereményjátékban való részvétellel a résztvevő beleegyezik abba, hogy a Facebook a verseny megszervezésével kapcsolatban teljes mértékben mentesül a résztvevővel szemben fennálló kötelezettségek alól.

4. § A nyereményjáték menete

● A nyereményjáték lebonyolítását a Príma Grill Facebook oldalon ismerteti a szervező, amelyben a nyereményjáték kihirdetésre kerül. A résztvevőknek válaszolniuk kell a nyereményjátékban feltett kérdésekre, és a szabályzatnak megfelelően hozzászólásként kell leírni a kommentjeiket.
● A nyereményjátékra a Facebook közösségi hálózatán (www.facebook.com) kerül sor. A nyereményjáték alatt, a nyereményjátékban való kérdésekre privát üzenetben adott válaszok elküldése – függetlenül attól, hogy helyesek vagy sem -, vagy a nyereményjáték feladatának más módon történő teljesítése nem elfogadott. Így ez esetben a résztvevő nem kerül be a nyereményjátékba.
● Abban az esetben, ha a nyertes résztvevőt kizárják a nyereményjátékból a versenyszabályok be nem tartása miatt, nem jogosult a nyeremény átvételére és ezzel egyidejűleg megtörténik a pótnyertes sorsolása.
● A nyereményjátékban résztvevők között 1 db családi, 4 fő részére szóló belépőjegy kerül kisorsolásra a 2023. június 2-4. között Szolnokon megrendezésre kerülő Palacsintafesztivál szombati napjára (06.03.).
● Az a résztvevő, aki teljesíti a nyereményjáték feltételeit és a random.org nevű sorsoló programmal történő sorsoláskor 1 helyezett lesz, jogosulttá válik a nyereményre (a továbbiakban: nyertes). Az adminisztrátor, a sorsolást követő 24 órán belül felveszi a kapcsolatot a nyertessel a Facebookon. A nyertes csak egy 1 nyereményt kaphat.
● A nyertest felkérjük, hogy küldje meg a Príma Grill Facebook oldalán az elérhetőségeiket privát üzenetben, melyet az adminisztrátor továbbít a szervezőnek, amire a szervező a nyereményt eljuttatja. Abban az esetben, ha a Nyertes 14 naptári napon belül nem válaszol erre a felhívásra, és vele nem lehet kapcsolatba lépni, vagy nem veszi át a kiküldött nyereményt az adminisztrátor utasításai szerint, az esetben elveszíti a nyereményhez való jogát.

● A nyertes nem jogosult a nyereményt törvényesen értékesíteni, vagy a nyereményt készpénzre váltani. A nyereményre való jogosultság nem ruházható át más személyre. A szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket más, hasonló értékű nyereményre cserélje. A nyeremény, nyertesnek történő átadásával a szervező és az adminisztrátor a jelen szabályzatban előírt, a nyertes felé fennálló minden kötelezettsége teljesül. A nyerési jog a nyereményjáték szabályzatban foglalt feltételek és szabályok megsértése esetén nem érvényes.
● A résztvevőket a szervező erről tájékoztatja, hogy nem vállalnak felelősséget a nyeremény megvalósításával járó semmilyen kockázatért, nem vállalnak semmilyen más kötelezettséget a nyertesekkel szemben. A jelen szabályzatban meghatározottaktól eltérően, és a nyertesek nem jogosultak a szervező vagy az adminisztrátor általi egyéb fellépésre, kizárólag a jelen szabályzatban foglaltakra.
● A nyereményjáték eredményei véglegesek, fellebbezésnek helye nincs. Nem lehetséges nyereményeket cserélni vagy készpénzt kifizetni természetbeni nyereményekért cserébe.

5. § A nyereményjátékban résztvevők személyes adatainak feldolgozása

● Irányadó jogszabályok:
Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete) (a továbbiakban: GDPR).
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info. tv.”)
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)
● A következő személyes adatokat kezeljük: a nyertes vezetékneve és keresztneve, e-mail címe, kézbesítési címe és telefonszáma (a továbbiakban: adatok) kizárólag a verseny szervezője, adminisztrátora és szállítmányozója dolgozza fel. Ezeket az adatokat az irányadó jogaszályoknak megfelelően, csak a nyereményjáték megszervezésének lebonyolítására a lebonyolítására használjuk fel, ideértve különösen, de nem kizárólag: a résztvevők azonosítását, a nyereményjáték résztvevők adatbázisába történő felvételét, a résztvevőkkel folytatott kommunikációt, a nyerteseknek a nyeremények odaítélését, a nyertesek kihirdetését és a nyeremények eljuttatását. A nyereményjáték szervezőjének és adminisztrátorának, valamint a többi résztvevőnek a jelen nyereményjáték megszervezésével kapcsolatos érdekei nem érvényesülnek marketing célból.
● A nyertes résztvevő adatait a szervező, a jelen nyereményjátékban való részvétel alapján dolgozza fel, a nyereményjáték időtartama és annak lezárását követően azonnal törli. Az adatokat az adminisztrátor csak akkor dolgozhatja fel az adatokat, ha hosszabb megőrzését törvényük vagy a szervező jogos érdekeinek célja, különösen a jogi követelések védelme indokolttá teszi.
● Az adatok feldolgozására különösen a jelen szabályzat vonatkozik.
● A nyereményjáték minden résztvevője számára az adatszolgáltatás a nyereményjáték megszervezése céljából önkéntes, de a nyereményjátékban való részvétel szükséges feltétele, és ennek teljesítése nélkül nem lehetséges a nyereményjátékban való részvétel.

● A nyereményjáték minden résztvevője a vonatkozó jogszabályok szerinti jogokkal rendelkezik, azaz különösen a tájékoztatáshoz és a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, valamint a személyes adatainak helyesbítéséhez, valamint a helytelen személyes adatok és a személyes adatok feldolgozására vonatkozó információkban meghatározott egyéb jogok blokkolására – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy az adatvédelmi felügyelet elrendelte.
● A résztvevő bármikor visszavonhatja személyes adatainak feldolgozására vonatkozó hozzájárulását az ertekesites@primakaercher.hu címre e-mailben küldött üzenettel. A hozzájárulás visszavonása a résztvevő státuszának elvesztését jelenti, ideértve a nyereményhez való jog elvesztését. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti az adatok más jogcímek alapján történő feldolgozását, az ilyen feldolgozás céljának feltétlenül szükséges időtartamáig.
● A nyertes, a random.org oldalon kerül kisorsolásra, ahol a nyereményjátékban részvevők nevei alapján történik a sorsolás. Az oldalon adattárolás és adattovábbítás nem történik.

6. § Záró rendelkezések

● A nyereményjáték szabályzatát kizárólag ezek a szabályok tartalmazzák. Az összes promóciós és reklámanyag csak tájékoztató jellegű.
● A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményjáték alatt módosítsa a nyereményjáték szabályait és feltételeit, a nyereményeket és a verseny időtartamát. A Szervező fenntartja a jogot, hogy indoklás nélkül bármikor visszavonja, elhalasztja és megszakítsa a teljes nyereményjátékot. Mindezt kártérítési igény nélkül. Az összes nyeremény jogilag végrehajthatatlan. Bármely panasszal, kifogással vagy a nyereményjátékhoz kapcsolódó kérdéssel kapcsolatban a szervező válaszol, saját belátása szerint és indoklás nélkül. A szervező válasza végleges. A szervező fenntartja a jogot a nyeremények odaítélésének, feltételeinek megváltoztatására.
● E szabályok rendelkezéseit a magyar törvények szabályozzák. A jelen szabályzat által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a szerzői jogi törvény és a szomszédos jogok, valamint egyéb törvények rendelkezéseit kell alkalmazni.
● Sem a szervező, sem a rendszergazda nem felelős a Facebook portál, az internetszolgáltatók és más harmadik felek működésével kapcsolatos hibákért. A Szervező nem vállal felelősséget a Facebook rendeltetésszerű működéséért.
● Sem a szervező, sem a rendszergazda nem felelős a nyereményjáték résztvevőivel való kommunikáció késéséért vagy bármilyen akadályáért – rajtuk kívülálló okok miatt.
● Sem a szervező, sem az adminisztrátor nem felelős a nyeremény, nyertes részére történő kézbesítésének lehetetlenségéért, rajtuk kívülálló független okok miatt, különösen, ha a nyertes helytelen címet ad meg. A szervező nem vállal felelősséget a küldemények kézbesítéséért, elvesztéséért vagy megrongálásáért. A nem kézbesített nyereményeket, amelyeket nem lehet átadni a nyerteseknek, vagy amelyeket nem vesznek át a nyertesek, vagy amelyek kiszállításait váratlan, a szervezőn kívül álló probléma akadályozza, a szervező tulajdonát képezik és a szervezőnek joga van más célokra felhasználni, saját belátása szerint.

● A nyereményjáték résztvevői hozzájárulnak, hogy a szervező, ha úgy határoz, jogosult díjmentesen közzétenni a nyereményjáték eredményét, ideértve a résztvevők és a nyertesek nevét, profilját és felhasználhatják azt a közösségi médiában vagy más promóciós anyagokban.
● A résztvevőnek, a nyereményjátékhoz való hozzászólása azt jelenti, hogy a résztvevő megismerte a szabályzatban leírtakat és önmagára nézve elfogadottnak tekinti.
Szolnok, 2023. 05. 10.